Sådan arbejder vi med pejlemærkerne

I BUF (Børne- og Ungeforvaltningen) er der opstillet seks pejlemærker for pædagogisk kvalitet på henholdsvis folkeskole-, dagtilbuds- og institutionsområdet. De anvendes som et styringsredskab til at sætte en fælles retning for dagligdagen. 


 

I Fritidscenter Indre Valby tilbyder vi børn og unge et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt fritidsliv. Her tages udgangspunkt i børnenes og de unges ressourcer og kompetencer, hvilket sikrer alle deltagelse i fællesskabet uanset social baggrund og eventuelt handicap. 

Fokus i forhold til de enkelte pejlemærker er, for de enkelte institutionstyper, varierende afhængigt af børnenes/de unges alder, muligheder, behov og interesser, da et aktivt fritidsliv ændrer sig over tid på grund af deres øgede mobilitet og selvstændighed.

I forhold til vores praksis i hverdagen, forholder vi os til pejlemærkerne på følgende måde:


1. Sociale relationer – positiv voksenkontakt hver dag
 
Fritidscenteret er et lærings- og udviklingssted, der er med til at ruste de unge til at indgå i samfundet. Vi giver her støtte med henblik på at skabe stabilitet omkring de unges liv. 


Mål vi arbejder med:
 
- Relationsdannelse, herunder tildeling af kontaktpersoner 
- At tilbyde vejledning og rådgivning om personlige og trivselsmæssige forhold 
- At indgå i tæt kontakt med lokale samarbejdspartnere, bl.a. skolerne i fritidscenterets lokalområder, SSP, Helhedsplanen Sydhavn, Helhedsplanen SURF, Fritidscenter Ydre Valby mm. Disse aktører er vigtige for driften i Fritidscenteret, da de er med til at skabe sammenhæng i lokalområderne for børn og unge. 


2. Børne- og ungdomsfællesskaber til alle 
I fritidscenteret udfordrer vi de unge på deres personlige, sociale og faglige dannelse. 

Mål vi arbejder med:
- Meningsfulde aktiviteter og nærværende voksenkontakt. Det medfører sociale fællesskaber på tværs af sociale og etniske forskelle. 
- Attraktive aktiviteter, der understøtter de unges valg af fritidsinteresser, bl.a. i samarbejde med øvrige foreninger, kulturhuse mm. 


3. Muligheder gennem sprog
Vi understøtter de unges sproglige udvikling i dagligdagen, så de bliver i stand til at udtrykke tanker, følelser og beslutninger. 

Mål vi arbejder med: 
- At støtte de unge i at tage beslutninger og uddelegere opgaver 
- Ungeinddragelse; vi giver de unge indflydelse i, hvordan de kan tage del og ansvar for fritidscenterets aktiviteter
- Vi som voksne stræber efter at være gode rollemodeller i skabelsen af gode sprogmiljøer 
- Giver mulighed for hjælp til lektier, ansøgning til fritidsjob mm. 


4. 
Forældresamarbejde
Forældre er en stor ressource, og derfor samarbejder vi med dem i forbindelse med deres børns dannelse, trivsel og udvikling. 

Mål vi arbejder med: 
- At skabe et godt og solidt forældreråd/gode forældremøder
- Vi arbejder for, at forældrene deltager i fritidscenterets aktiviteter
- Vi sikrer kontakt til nye forældre 


5. 
Sammenhæng - også i overgange
Det er vigtigt, at børn og unge har en god og naturlig overgang fra et tilbud til et andet, bl.a. skole, fritidsaktiviteter og fritidsklub. 

Mål vi arbejder med:
- At støtte de unge i deres trivsel og dannelse, så de kan gennemføre skolegang og ungdomsuddannelse 
- Tilbyder rådgivning og vejledning om vej til uddannelse og job, herunder fritidsjobs. 


6. 
Pædagogisk metode og refleksion 
Metoder og systemer er nødvendige, for at udvikle på vores arbejde i dagligdagen. Det er derfor vigtigt at følge op og løbende gennemføre evalueringer på de metoder, vi som fritidscenter arbejder med. 

Mål vi arbejder med:
- At planlægge aktiviteter med udgangspunkt i de unges interesser og behov. 
- Afholder personalemøder med fokus på refleksion, sparring, planlægning og evaluering. 
- At udarbejde en struktureret tidsplan; herunder har vi nedsat et pædagogisk udvalg, der har udarbejdet et årshjul for institutionens pædagogiske praksis med fokus på pejlemærkerne.


- For mere information omkring Københavns Kommunes børne- og ungdomsforvaltning klik her.

- For information omkring Københavns Kommunes pejlemærker i BUF klik her.

Bilag
Information om de pejlemærker der arbejdes ud fra i Københavns Kommunes institutioner.